KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT UYARINCA

AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Rohde-Schwarz Elektronik ve Komünikasyon Ürünleri ve Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu doğrultuda, ilgili düzenlemelere uygun hareket edebilmemiz amacıyla aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz;

- Şirketimizin satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında ilgili kampanya ve indirimlerden ve güncel gelişmelerden tarafınızı haberdar edebilmek amacıyla sizinle iletişim kurabilmek için adres ve diğer iletişim için gerekli bilgileri kaydetmek,
- Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
- Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
- Müşterilerimize daha iyi hizmet sağlamak için, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği projeler hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
- Müşteri memnuniyetini artırmak,
- Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
- Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
- Şirket’in bünyesinde bulunduğu diğer grup şirketleri ile şirketlerin iş ortaklıkları dahil tüzel kişilerin birimleri arasındaki koordinasyon, işbirliğini sağlayabilmek,
- Kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin güvenliğini sağlayabilmek,

amaçları uyarınca Şirketimizin ilgili politikalarında kabul edilen yahut mevzuatta öngörülen süre boyunca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, söz konusu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla birlikte; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanılması, sunulan hizmetin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek farklılaştırılması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak, yurtiçindeki ve yurt dışındaki; resmi kurum ve kuruluşlara, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcıları, sigorta şirketleri, telekomünikasyon şirketlerine, eğitim şirketlerine, eğitim/organizasyon şirketleri, hukuk bürolarına, bağımsız denetim şirketlerine, bankalara, araç kiralama şirketlerine, seyahat acentelerine, otellere dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olunan firmalara, iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, ifa yardımcılarımıza, alt yüklenicilerimize ve başta Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG şirketi olmak üzere Şirket’in bünyesinde bulunduğu diğer grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, otomatik veya otomatik olmayan yollarla tarafınızca Şirketimize iletilen sözlü veya yazılı bilgilerden, Şirketimiz internet sitesine, e-posta adresine veya Şirketimize bizzat sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilen başvurulardan, işe alım siteleri, insan kaynakları şirketleri ve görüşmeler sırasında beyan edilen bilgilerden, eğitim ve etkinliklerden, resmi kurum ve kuruluşlardan, kamera ve telefon kayıtlarından, hukuk bürolarından, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ile kapalı devre kamera sistemlerinden toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Belirtmek isteriz ki, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel sahibi olarak dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak;

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
- Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı “Başvuru formu” linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

- Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı No:3 Next Level Ofis 10.Kat No:44 Söğütözü, 6510 Çankaya/Ankara adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
- Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin bilgi.turkey@rohde-schwarz.com adresine veya
- Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Taleplerinize, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. İletilen taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Gizlilik Bildirimi/Verilerin Korunması

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG (bundan böyle ‘’Rohde & Schwarz’’ olarak anılacaktır), verilerinizin gizliliğini gözetmeyi ve korumayı taahhüt eder. Bu gizlilik beyanı, Rohde & Schwarz web sitelerinde toplandıktan sonra Rohde & Schwarz’ın verilerinizi nasıl kullandığı ve bu verilerin nasıl işlendiğini size bildirir. Ayrıca kişisel bilgilerinizin toplanması ve kullanımını nasıl etkileyebileceğinizi de açıklıyoruz.

Kişisel verilerinizi bize aktarırsanız, bu bilgilerin yalnızca Rohde & Schwarz ile iş ilişkinizi sürdürmek veya bu bildirimde belirtilen şekilde kullanıldığından emin olabilirsiniz.

İçindekiler Tablosu:

1. Veri sorumlusu/veri koruma görevlisinin adı ve adresi
2. Verilerin toplanması, kullanılması ve işlenmesi
3. Verilerin hizmet sağlayıcılarına ifşa edilmesi
4. Çerezler
5. Kullanıcı profillerinin oluşturulması
6. Bültenler
7. Verilere erişme ve verileri değiştirme ve silme
8. Üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar
9. İletişim formu ve e-posta trafiği
10. Kişisel verileri saklama süresi
11. Gizlilik beyanında değişiklikler

1. Veri sorumlusu/veri koruma görevlisinin adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nde, Avrupa Birliği Üye Devletlerindeki diğer veri koruma kanunlarında ve veri koruma özelliğinin diğer hükümlerinde tanımlandığı şekliyle sorumlu denetçi:

Rohde & Schwarz Elektronik ve Komünikasyon Ürünleri ve Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 57
Regnum Sky Tower No: 14 Çankaya / Ankara – Türkiye, 06530

Telefon: +90 312 284 1086
Fax: +90 312 284 3114
E-posta: bilgi.turkey@rohde-schwarz.com
Websitesi: www.rohde-schwarz.com/tr

Veri koruma görevlisi:

Stephan Metzger

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
Mühldorfstraße 15
81671 Münih
Almanya

Telefon: +49 89 41 29 - 0
E-posta: dataprotection@rohde-schwarz.com

2. Verilerin toplanması, kullanılması ve işlenmesi

2.1 Web sitelerini ziyaret ederken log dosyalarına ilişkin notlar

Bir Rohde & Schwarz web sitesini ziyaret ettiğinizde, varsayılan olarak İnternet sağlayıcınız tarafından iletilen bilgiler (ör. Rohde & Schwarz web sitelerine eriştiğiniz alan adları, IP adresiniz, işletim sistemi, tarih ve saat, tarayıcı tipi, dil ve konfigürasyonlar, Rohde & Schwarz web sitelerinde izlenen köprüler ve bu web sitelerindeki faaliyetleriniz) web sitelerinin teknik işletimini sağlamak için otomatik olarak toplanır. Bu bilgiler, log dosyaları şeklinde kaydedilir.

2.2 Herkesin erişimine açık alanların özel kullanımı

Herkesin erişimine açık olan Rohde & Schwarz web sitelerini, bir kişisel bilgi vermeden ziyaret edebilirsiniz. 2.1’de listelenen bilgiler, istatistiksel amaçlarla anonim biçimde analiz edilir ve Rohde & Schwarz tarafından sizi bir birey olarak tanımlamak için kullanılamaz. Sizi tanımlamak için kullanabileceğimiz IP adresi ve diğer özellikler analizden önce kaldırılır. Bu anonim bilgiler, yalnızca Rohde & Schwarz’ın web sitesini geliştirmek için eğilimleri ve kalıpları anlamasına yardımcı olmak için toplu olarak analiz edilir.

2.3 Kayıt işlevine sahip web sitelerinin kullanımı

2.3.1 Extranet Kullanımı (sınırlı erişim alanları)

Extranet’e (GLORIS, eCommerce, Knowledge +, Jam for Externals, Technology Academy, vb.) kaydolmak için, unvanınız, adınız ve soyadınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, faks numaranız ve şirket adınız gibi kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekir. Gerekli iletişim bilgileriyle ilgili hizmet ve destek uygulamaları sağlamak ve özellikle de birisinin web sitemizin belirli sınırlı erişim alanlarına erişme yetkisinin olup olmadığını (kullanıcı kimlik doğrulaması) belirlemek için bu verilere ihtiyaç duyarız.

2.3.2 Web mağazalarının kullanımı

Rohde & Schwarz web mağazalarını, kişisel verilerinizi girmeden veya kaydetmeden ziyaret edebilirsiniz.

Ancak, bir müşteri hesabı oluşturmak, fiyat teklifi almak veya sipariş vermek isterseniz, unvanınız, adınız, soyadınız, şirket adı, şirket adresi, şirket telefon numarası ve iş e-posta adresiniz gibi kişisel bilgileri belirterek kayıt olmanız gerekir. Sipariş verirken, ayrıca bir Vergi kimlik numarası da vermeniz gerekebilir. Rohde & Schwarz, ödeme verilerini toplamaz. Seçtiğiniz ödeme yöntemine bağlı olarak, bu veriler ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından toplanabilir.

Her zaman bölgenizde satışlardan sorumlu Rohde & Schwarz ve bağlı şirketlerinin web mağazasına yönlendirileceksiniz. Verdiğiniz siparişe bağlı olarak, siparişin işlenebilmesi için kişisel verileriniz ve sipariş detaylarınızın Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, Mühldorfstraße 15, 81671 Münih, Almanya’ya ifşa edilmesi gerekebilir.

2.3.3 Web sayfasının kariyer bölümündeki başvuru portalını kullanma

Web sayfalarımız aracılığıyla Rohde & Schwarz’a bir iş başvurusunda bulunmak isterseniz, belirli kişisel verileri sağlamanız gerekecektir. Belirli bir başvuru yapılmadan önce, bu veriler web sayfalarının teknik yönetimi için ancak yalnızca kesinlikle gerekli olduğu ölçüde kullanılır.

İş başvurusunda bulunurken, veri koruması hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz:

Başvuru sürecinde veri koruması

Kariyer web sayfası ve entegre uygulama sihirbazına sahip Rohde & Schwarz başvuru portalı, Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG tarafından kendi amaçları için ve aynı zamanda Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG'ye bağlı şirketlerin amaçları için işletilmektedir.

Rohde & Schwarz, başvuru portalı da dahil olmak üzere aday yönetimi yazılımını kullanıma sunmak için BT hizmet sağlayıcısı Avature (Avature GmbH, Reichenbachstrasse 26, Münih, D-80469 Münih, Almanya) tarafından sağlanan yazılımı kullanır. Sunucular AB'de bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizi AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) ve diğer tüm geçerli yasaların hükümlerine uygun olarak işleriz.

Rohde & Schwarz, kariyer web sayfası ve bağlantılı başvuru portalında kişisel bilgilerinizi yalnızca gerekli olduğu ölçüde teknik yönetim için kullanır.

Uygulama portalının uygun şekilde yönetilmesini sağlamak ve kolay gezinmeyi sağlamak için uygulama portalı, toplu, yani anonimleştirilmiş verileri toplamak için çerezler (kullanıcının tarayıcısında depolanan küçük metin dosyaları) kullanır. Bu tanımlama bilgileri, adınız veya e-posta adresiniz gibi herhangi bir kişisel veri toplamaz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: Çerez Politikası

Halihazırda Rohde & Schwarz şirketler grubumuzun bir çalışanıysanız, çalışan/aday profilinize İK sistemlerimizden aşağıdaki bilgiler eklenecektir:

 • personel numaranız ve unique ID numaranız
 • iş iletişim bilgileriniz, ör. e-posta adresiniz
 • bulunduğunuz ikametgah dahil mevcut pozisyonunuz, departmanınız ve şirketiniz
 • gerekli olduğunda, çalışma takviminizde bulunan zaman aralıkları (ünvanlar, katılımcılar vb. ile ilgili herhangi bir ayrıntı olmadan, gösterilen bilgiler müsaitlik durumunuzla sınırlıdır)

Online başvuru yaptığınızda, kişisel bilgilerinizi girmek veya manuel olarak CV yüklemek yerine profilinizi bir sosyal ağdan (LinkedIn) de aktarabilirsiniz. Başvurunun amaçlarıyla ilgili alanlar, başvuru portalımızdaki formda önceden doldurulur. Başvurunuzu tamamlamadan önce önceden doldurulmuş tüm verileri kontrol edebilir ve manuel değişiklikler yapabilirsiniz. Başvurunuzu yaptığınızda bize hangi verilerin aktarılacağına siz karar verirsiniz.

Bize başvuru talebinde bulunulmamış veya işe özel bir başvuru gönderirseniz, başvuru portalında toplanan verileriniz işe alım sürecinde görev alan çalışanlar tarafından görülebilir.

Bağlı bir şirketin iş ilanına başvurursanız, verileriniz bağlı şirkete aktarılır.

Kişisel verilerin, hizmetlerini yerine getirebilmeleri için Rohde & Schwarz için çalışan hizmet sağlayıcılarına gönderilmesi gerekebilir. Bu gibi durumlarda, tüm hizmet sağlayıcıları, Rohde & Schwarz tarafından uygulanan tüm veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder.

İlan verilen bir pozisyon için başvuruda bulunursanız, verileriniz başvuru sürecinde sadece bu pozisyon için gerekli olduğu şekilde işlenecektir. Profilinizi başvuru portalında yayınlayarak, kişisel verilerinizi diğer pozisyonlara uygunluğunuzu değerlendirmek için ilgili başvurunun üzerinde ve ötesinde kullanmamıza izin vermiş olursunuz. Almanya'da başvuru yapıyorsanız, profiliniz birden fazla şirket için de yayınlanır (Alman şirketler listesi). Profilinizi yayınlamadıysanız, kişisel verilerinizi önceden yaymak için her zaman onayınızı alırız veya yaymayız. Bu onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Süreçlerimiz için yüksek standartlara sahip olduğumuz ve sürekli iyileştirmeye çalıştığımız için, başvuru sürecimiz sona erdikten sonra sizinle iletişime geçerek başvuru sürecimizle ilgili görüşlerinizi alabiliriz. Katılım gönüllüdür. Cevaplarınız gizli tutulacaktır.

Aday profiliniz aşağıdaki şekilde saklanacaktır:

R&S şirketler grubunun aktif çalışanlarını içeren durumlarda, başvuru profilleri meşru teknik ve organizasyonel nedenlerle silinmeyecektir. Bununla birlikte, veri sahibi, düzenleme işlevini kullanarak başvuru sahibi profilinde sağlanan bilgileri herhangi bir zamanda güncelleyebilir ve kaldırabilir.

Aday verileri, işe alım sürecinin bitiminden itibaren altı aylık bir süre boyunca saklanacaktır. Aşağıdaki ülkelerde yerel düzenlemelere göre farklı saklama süreleri geçerlidir:

Ülke // Başvuru sahibi verileri için saklama süresi

 • ABD // 24 ay
 • Orta ve Güney Amerika (Brezilya, Meksika, Kolombiya, Arjantin, Peru) // 12 ay
 • İsviçre // 0 ay (işe alım sürecinin tamamlanmasından hemen sonra silinir)

Yetenek havuzumuzdaki adayların kişisel verileri, adayın havuza dahil edilmesinden sonra, daha erken bir tarihte rızanın geri alınmaması durumunda, üç yıllık bir süre boyunca saklanmaktadır.

Ülke // Yetenek havuzu adayları için elde tutma süresi

 • İsviçre // 1 yıl
 • Hindistan // 1 yıl
 • Filipinler // 1 yıl
 • Tayvan // 2 yıl

Bilgi edinme, düzeltme ve silme hakkınızı kullanmak için, dilediğiniz zaman başvuru portalımızdaki profilinize de erişebilirsiniz.

Bilgiler

Başvuru portalımızdaki mevcut başvuru süreçlerinizi ve profilinizi görüntüleyebilirsiniz.

Alternatif olarak, e-posta ile bize talebinizi ileterek, bilgi edinme hakkınızı kullanabilirsiniz: career@rohde-schwarz.com.

Düzeltme/Tamamlama

Başvuru portalımızdaki profilinize erişerek, mevcut başvuru süreçlerinizi düzenleyebilir veya geri çekebilirsiniz. Profilinizde istediğiniz zaman değişiklik yapabilirsiniz.

Alternatif olarak, bize e-posta ile talepte bulunarak, verilerin düzeltilmesi/tamamlanması hakkınızı kullanabilirsiniz: career@rohde-schwarz.com.

Silme

Başvuru portalımızdaki başvurularınızı geri çekebilir ve profilinizi ve kaydınızı silebilirsiniz. Bunun, yukarıda belirtilen saklama süresine uymamız üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.

Alternatif olarak, bize e-posta ile bir talep göndererek silme hakkınızı kullanabilirsiniz: career@rohde-schwarz.com.

Başvuru süreci hakkında ayrıntılı bilgi, SSS bölümümüzde verilmektedir.

2.4 Kullanma ve işleme

Kişisel verileriniz, yalnızca sizinle iş ilişkilerimiz için veya Rohde & Schwarz web sitelerinde belirtilen diğer amaçlar veya belirtilen diğer herhangi bir amaç (ör. danışmanlık hizmetleri, ürün ve hizmetler hakkında bilgi, vb.) için kullanılacaktır. Aşağıdaki 3. Bölüm kapsamında, Rohde & Schwarz’ın hizmet sağlayıcıları yalnızca hizmet sunmaları için işlenmesi kesinlikle gerekli olan bilgileri alırlar. Verileri yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanmak için izniniz gerekiyorsa, bu tür bir kullanım yalnızca sizin onay vermeniz halinde yapılacaktır.

Rohde & Schwarz, verilerinizi güvenli, güncel, eksiksiz olarak ve yetkisiz üçüncü şahısların erişimine karşı korunmuş bir şekilde tutmak için, veri iletiminde şifreleme kullanımı gibi uygun teknik ve organizasyonel önlemleri almıştır.

3. Verilerin hizmet sağlayıcılara ifşa edilmesi

Rohde & Schwarz’a hizmet sunabilmeleri için, kişisel verilerin Rohde & Schwarz hizmet sağlayıcılarına aktarılması gerekebilir. Bu, ürünler ve hizmetler hakkındaki sorularınızı cevaplamayı, etkinlik kayıtlarını işlemeyi, siparişleri işlemeyi ve Rohde & Schwarz web sitelerini tercihlerinize göre kişiselleştirmeyi (bkz. bölüm 5 Kullanıcı profillerinin oluşturulması) içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Tüm hizmet sağlayıcıları, geçerli Rohde & Schwarz veri koruma hükümlerine tabidir.

İşyeri AB/AEA dışındaki üçüncü bir ülkede bulunan hizmet sağlayıcılar için yasa ile gerekli kılınıyorsa, AB Parlamentosu ve Konseyinin 27 Nisan 2016 tarihli (EU) 2016/679 sayılı Tüzüğünün 46. Maddesi uyarınca veri aktarımından önce uygun önlemler (Genel Veri Koruma Yönetmeliği, GDPR) alınmalıdır (bkz. https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX:32021D0914&locale=en).

4. Çerezler

Rohde & Schwarz, web siteleri ziyaret edildiğinde bilgi toplamak için başta çerezler olmak üzere çeşitli teknolojiler kullanır. Çerez, bir web sitesinden gönderilen ve web tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda depolanan küçük veri parçasıdır.

Rohde & Schwarz web sitelerinde aşağıdaki çerez türleri kullanılmaktadır:

 • Zorunlu Çerezler
 • Performans Çerezleri
 • İşlevsellik Çerezler
 • Hedefleme Çerezleri,

Performans, İşlevsellik ve Hedefleme Çerezleri yalnızca önceden onayınız ile kullanılır.

Çerez türü tanımı ve çerez listesi hakkında daha fazla bilgi, çerez bilgi sayfasında mevcuttur.

Kişisel verilerinizi bir forma girerseniz, böylece her seferinde verileri tekrar girmek zorunda kalmazsınız. Çerezlerin kaydedilmesine izin vermezseniz, belirli işlevlerin artık kullanılamayabileceğini unutmayın. Ayrıca tarayıcınızı, bir çerez bilgisi aldığında sizi bilgilendirecek veya çerez bilgilerinin kaydedilmesini genel olarak engelleyecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, tarayıcınızın yardım işlevine bakın.

5. Kullanıcı profillerinin oluşturulması

Rohde & Schwarz web sitelerini optimize etmek ve tasarımlarını müşteri ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için, takma adlı kullanıcı verileri toplanır ve toplu halde kaydedilir. Bu veriler, bir takma ad altında kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılır. Rohde & Schwarz, bu bölümde bahsedilen üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından sağlanan aşağıdaki izleme ve analiz teknolojilerini kullanır. Bu teknolojilerin tümü, takip çerezlerini yalnızca önceki bölümde belirtildiği gibi bu çerezlere izin verdiyseniz kullanır.

Üçüncü taraf sağlayıcılar, bu bilgileri Rohde & Schwarz adına Rohde & Schwarz web sitelerini kullanımınızı takma adla kaydetmek için kullanacaktır. Bu bilgiler, Rohde & Schwarz’a web sitesi kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için web sitesi etkinlikleriniz (Rohde & Schwarz web mağazalarından hangi ürünleri ne zaman satın aldığınız gibi) hakkında raporlar oluşturmak için kullanılacaktır. Rohde & Schwarz, ayrıca hangi web sitesi işlevlerini kullandığınızı ve bunları nasıl kullandığınızı da kaydeder. Rohde & Schwarz, bu amaçla web sitesinde oturum açma verilerinizle oturum açmış olmanız koşuluyla, toplanan verileri kullanıcı hesabınıza bağlamak için aşağıdaki teknolojileri kullanır.

Rohde & Schwarz, web sitelerini nasıl kullandığınızı analiz etmek için yukarıda belirtilen verileri kullanır.

 • bu web sitelerini nasıl kullandığınızı daha iyi anlamak
 • size ilginizi çekebilecek içerik ve teklifler sağlamak
 • ürün ve hizmetlerini geliştirmek

Aşağıdaki teknolojiler ile tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, aşağıdaki üçüncü taraf sağlayıcılardan gelen diğer verilerle birleştirilmez.

Extranet kullanıcıları için kriptografik karma (hash) değerleri şeklindeki takma ad kimlik tanımlayıcılar kullanılır. Bu, web sitemizi özel ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirebilmemiz için faaliyetleriniz hakkında genel bilgi edinmemizi sağlar.

Üçüncü taraf sağlayıcılar

Adobe Analytics

Rohde & Schwarz web siteleri, kullanıcıların web sitesi ve içeriğiyle nasıl etkileşime girdiği hakkında bilgi toplamak için Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, İrlanda teknolojilerini kullanır. Rohde & Schwarz bu bilgileri, içeriği kişisel ilgi alanlarınıza göre uyarlayarak gibi web sitesinin ziyaretçilere katma değer sunduğundan emin olmak için kullanır.

Veriler Adobe Analytics tarafından toplanır, Avrupa’daki Adobe bilgisayar merkezlerinde işlenir ve saklanır.

Hotjar

Hotjar, standart internet günlüğü bilgileri ve ziyaretçinin sitemizi ziyaret etmelerine ilişkin davranış biçimlerinin ayrıntıları dahil olmak üzere bilgileri işlemek için çerezleri kullanır. Bu, kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim sağlamak ve belirli işlevlerin kullanımını kolaylaştırmak için yapılır. Hotjar, bu bilgileri takma adlı bir kullanıcı profilinde saklar. Hotjar, bu bilgileri bireysel kullanıcıları tanımlamak veya bireysel bir kullanıcıyı daha fazla veriyle eşleştirmek için işlemez.

Hotjar web sitesinin ‘about Hotjar’ bölümünü ziyaret ederek, Hotjar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Hotjar, teknik sorunları teşhis etme ve kullanıcı eğilimlerini analiz etmenin yanı sıra son kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim ve hizmet sunmak için de bize yardımcı oluyor.

Opt-out sayfası (https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out) ziyaret ederek ve tarayıcınızda ‘Disable Hotjar’ Hotjar’ı devre dışı bırak seçeneğini tıklayarak veya Do Not Track (DNT) seçeneğini etkinleştirerek, Hotjar’ın bilgilerinizi toplamasını dilediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz.

Hotjar Ltd, Level 2
St Julians Business Centre,
3, Elia Zammit Street
St Julians STJ 1000, Malta, Europe
+1 (855) 464-6788
support@hotjar.com

Dynatrace

Rohde & Schwarz web siteleri, aşağıda açıklandığı gibi, Dynatrace, 1601 Trapelo Road, Suite 116, Waltham, MA 02451, ABD tarafından sağlanan hizmetleri kullanır.

Gerçek kullanıcı izleme, web sitelerimizde sürekli iyileştirmeler yapmak için kullanılır. Gerçek kullanıcı izleme, web sitesinin kullanıcı dostu olmasını sağlamak ve sürekli olarak iyileştirmek için olası hataları önceden belirlememize ve temel nedenlerini tespit etmenize olanak tanır. Kullanıcıların web kullanım verileri, takma ad verildikten sonra toplanır ve Dynatrace’e iletilir. Analizin amacı, web sitesinin teknik optimizasyonudur. Kullanıcı profili oluşturulmaz ve sadece oturum bazlı çerezler kullanılır.

Ayrıntılı bilgiye, Dynatrace web sitesindeki ‘Veri gizliliği ve güvenliği’ bölümünden ulaşabilirsiniz: https://www.dynatrace.com/support/help/data-privacy-and-security/

Google Ads

Rohde & Schwarz web siteleri, aşağıda belirtilen Google hizmetlerini kullanır.

Google, Avrupa Ekonomik Alanında bulunan kullanıcılar için Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda tarafından işletilmektedir.

Google, Avrupa Ekonomik Bölgesi dışındaki kullanıcılar için Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından işletilmektedir.

Google’ın, kişisel verileri Avrupa Komisyonunun bir yeterlilik kararı kapsamında olmayan, Avrupa Ekonomik Alanındaki dışındaki üçüncü ülkelere de aktarabileceğini lütfen unutmayın. Bu tür aktarımlar yapılması halinde, Google üçüncü ülkelere aktarımlar için GDPR Madde 46(2c) uyarınca uygun bir koruma oluşturan, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış standart veri koruma hükümlerini uygulayacaktır.

Onay verdiyseniz, Rohde & Schwarz web siteleri, cihazlar arasında Google ve varsa ortaklarının websitelerinde ürünlerimizin ilgi alanına dayalı reklamlarını göstermek için (yeniden hedefleme, yeniden pazarlama), web sitelerimizdeki (takip) kullanıcı davranışınızı yakalayan Google teknolojilerini kullanır. Bu araç ayrıca, dönüşleri belirlemek ve belirli bir kampanyanın başarısını anlamak (dönüş takibi) için tanımlanmış kuralları (genellikle onay sayfasının URL dizesi) kullanarak sayfa görüntülemeleri, tıklamaları ve diğer eylemlerin izlenmesine olanak tanır.

Bilgiler, buna göre Google’a iletilir. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde Google’da oturum açtıysanız, Google cihazlar arası yeniden hedefleme/yeniden pazarlama için kitle listeleri oluşturmak ve tanımlamak amacıyla hakkınızda topladığı verileri birleştirebilir.

Google’ın verileri nasıl işlediğine ilişkin ayrıntılı bilgi için şu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy

Bu Google hizmetlerinin kullanımı, izninize bağlıdır (GDPR Madde 6(1a)). Çerez ayarlarımızı kullanarak, dilediğiniz zaman onayınızı iptal edebilirsiniz. Onayınızı iptal etmenizden önce yapılan veri işlemenin yasallığı bundan etkilenmez. Çerez listesinde her bir çerezin geçerlilik süresini görebilirsiniz.

Katılımcı hizmetler için Rohde & Schwarz web sitesi dışında izlemeyi şuradan devre dışı bırakabilirsiniz: bırakabilirsiniz: http://optout.aboutads.info

Facebook

Rohde & Schwarz web siteleri, aşağıda belirtilen Facebook hizmetlerini kullanır.

Facebook, Avrupa Ekonomik Alanında bulunan kullanıcılar için Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda tarafından işletilmektedir.

Facebook, Avrupa Ekonomik Bölgesi dışındaki kullanıcılar için Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD tarafından işletilmektedir.

Facebook’un, kişisel verileri Avrupa Komisyonunun bir yeterlilik kararı kapsamında olmayan, Avrupa Ekonomik Alanındaki dışındaki üçüncü ülkelere de aktarabileceğini lütfen unutmayın. Bu tür aktarımlar yapılması halinde, Facebook üçüncü ülkelere aktarımlar için GDPR Madde 46(2c) uyarınca uygun bir koruma oluşturan, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış standart veri koruma hükümlerini uygulayacaktır.

Onay verdiyseniz, Rohde & Schwarz web siteleri, cihazlar arasında Facebook ve varsa ortaklarının websitelerinde ürünlerimizin ilgi alanına dayalı reklamlarını göstermek için (yeniden hedefleme, yeniden pazarlama), web sitelerimizdeki (takip) kullanıcı davranışınızı yakalayan Facebook teknolojilerini kullanır. Bu araç ayrıca, dönüşleri belirlemek ve belirli bir kampanyanın başarısını anlamak (dönüş takibi) için tanımlanmış kuralları (genellikle onay sayfasının URL dizesi) kullanarak sayfa görüntülemeleri, tıklamaları ve diğer eylemlerin izlenmesine olanak tanır.

Bilgiler, buna göre Facebook’a iletilir. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde Facebook’da oturum açtıysanız, Facebook cihazlar arası yeniden hedefleme/yeniden pazarlama için kitle listeleri oluşturmak ve tanımlamak amacıyla hakkınızda topladığı verileri birleştirebilir.

Facebook’un verileri nasıl işlediğine ilişkin ayrıntılı bilgi için şu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.facebook.com/policy.php

Bu Facebook hizmetlerinin kullanımı, izninize bağlıdır (GDPR Madde 6(1a)). Çerez ayarlarımızı kullanarak, dilediğiniz zaman onayınızı iptal edebilirsiniz. Onayınızı iptal etmenizden önce yapılan veri işlemenin yasallığı bundan etkilenmez. Çerez listesinde her bir çerezin geçerlilik süresini görebilirsiniz.

Katılımcı hizmetler için Rohde & Schwarz web sitesi dışında izlemeyi şuradan devre dışı bırakabilirsiniz: http://optout.aboutads.info

LinkedIn

Rohde & Schwarz web siteleri, aşağıda belirtilen LinkedIn hizmetlerini kullanır.

LinkedIn, Avrupa Ekonomik Bölgesi ve İsviçre’de bulunan kullanıcılar için LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda tarafından işletilmektedir.

LinkedIn, Avrupa Ekonomik Bölgesi dışındaki kullanıcılar için LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085, ABD tarafından işletilmektedir.

LinkedIn’in, kişisel verileri Avrupa Komisyonunun bir yeterlilik kararı kapsamında olmayan, Avrupa Ekonomik Alanındaki dışındaki üçüncü ülkelere de aktarabileceğini lütfen unutmayın. Bu tür aktarımlar yapılması halinde, LinkedIn üçüncü ülkelere aktarımlar için GDPR Madde 46(2c) uyarınca uygun bir koruma oluşturan, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış standart veri koruma hükümlerini uygulayacaktır.

Onay verdiyseniz, Rohde & Schwarz web siteleri, cihazlar arasında LinkedIn ve varsa ortaklarının websitelerinde ürünlerimizin ilgi alanına dayalı reklamlarını göstermek için (yeniden hedefleme, yeniden pazarlama), web sitelerimizdeki (takip) kullanıcı davranışınızı yakalayan LinkedIn teknolojilerini kullanır. Bu araç ayrıca, dönüşleri belirlemek ve belirli bir kampanyanın başarısını anlamak (dönüş takibi) için tanımlanmış kuralları (genellikle onay sayfasının URL dizesi) kullanarak sayfa görüntülemeleri, tıklamaları ve diğer eylemlerin izlenmesine olanak tanır.

Bilgiler, buna göre LinkedIn’e iletilir. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde LinkedIn’de oturum açtıysanız, LinkedIn cihazlar arası yeniden hedefleme/yeniden pazarlama için kitle listeleri oluşturmak ve tanımlamak amacıyla hakkınızda topladığı verileri birleştirebilir.

LinkedIn’in verileri nasıl işlediğine ilişkin ayrıntılı bilgi için şu sayfayı ziyaret edebilirsiniz:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Bu LinkedIn hizmetlerinin kullanımı, izninize bağlıdır (GDPR Madde 6(1a)). Çerez ayarlarımızı kkullanarak, dilediğiniz zaman onayınızı iptal edebilirsiniz. Onayınızı iptal etmenizden önce yapılan veri işlemenin yasallığı bundan etkilenmez. Çerez listesinde her bir çerezin geçerlilik süresini görebilirsiniz.

Katılımcı hizmetler için Rohde & Schwarz web sitesi dışında izlemeyi şuradan devre dışı bırakabilirsiniz: http://optout.aboutads.info

Twitter

Rohde & Schwarz web siteleri, aşağıda belirtilen Twitter hizmetlerini kullanır.

Twitter, Avrupa Ekonomik Alanında bulunan kullanıcılar için Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 İrlanda tarafından işletilmektedir.

Twitter, Avrupa Ekonomik Bölgesi dışındaki kullanıcılar için Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD tarafından işletilmektedir.

Twitter’ın, kişisel verileri Avrupa Komisyonunun bir yeterlilik kararı kapsamında olmayan, Avrupa Ekonomik Alanındaki dışındaki üçüncü ülkelere de aktarabileceğini lütfen unutmayın. Bu tür aktarımlar yapılması halinde, Twitter üçüncü ülkelere aktarımlar için GDPR Madde 46(2c) uyarınca uygun bir koruma oluşturan, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış standart veri koruma hükümlerini uygulayacaktır.

Onay verdiyseniz, Rohde & Schwarz web siteleri, cihazlar arasında Twitter ve varsa ortaklarının websitelerinde ürünlerimizin ilgi alanına dayalı reklamlarını göstermek için (yeniden hedefleme, yeniden pazarlama), web sitelerimizdeki (takip) kullanıcı davranışınızı yakalayan Twitter teknolojilerini kullanır. Bu araç ayrıca, dönüşleri belirlemek ve belirli bir kampanyanın başarısını anlamak (dönüş takibi) için tanımlanmış kuralları (genellikle onay sayfasının URL dizesi) kullanarak sayfa görüntülemeleri, tıklamaları ve diğer eylemlerin izlenmesine olanak tanır.

Bilgiler, buna göre Twitter’a iletilir. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde Twitter’da oturum açtıysanız, Twitter cihazlar arası yeniden hedefleme/yeniden pazarlama için kitle listeleri oluşturmak ve tanımlamak amacıyla hakkınızda topladığı verileri birleştirebilir.

Twitter’ın verileri nasıl işlediğine ilişkin ayrıntılı bilgi için şu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://twitter.com/privacy

Bu Twitter hizmetlerinin kullanımı, izninize bağlıdır (GDPR Madde 6(1a)). Çerez ayarlarımızı kullanarak, dilediğiniz zaman onayınızı iptal edebilirsiniz. Onayınızı iptal etmenizden önce yapılan veri işlemenin yasallığı bundan etkilenmez. Çerez listesinde her bir çerezin geçerlilik süresini görebilirsiniz.

Katılımcı hizmetler için Rohde & Schwarz web sitesi dışında izlemeyi şuradan devre dışı bırakabilirsiniz: http://optout.aboutads.info

Dynamic Yield/FirstSpirit ICE

FirstSpirit ICE işlevi için, Dynamic Yield GmbH, Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main, Almanya (‘‘Dynamic Yield’’) tarafından sunulan hizmetleri kullanıyoruz. İlgi alanlarınıza uygun öneriler ve içerik sunarak ziyaretinizi özelleştirilmiş bir deneyime dönüştürmek adına web sitemizi optimize etmek için Dinamik Yield’i kullanıyoruz. Örnek olarak, benzer veya alakalı içeriği veya sizinle ilgili başka içeriği önermek için, eriştiğiniz sitelerin içeriğini kullanıyoruz. Bu amaçla Dynamic Yield, sitemizi kullanırken yaptığınız faaliyetler hakkında takma ad verilmiş bilgiler toplar. Bu işlem, yalnızca takma ad verilmiş bilgileri rastgele bir kimlik (takma ad) altında depolamak için kullanılan çerezlere dayalıdır. IP adresleriniz, yalnızca anonim olarak saklanır. Bu, şahıs olarak bu bilgileri izlemenizin imkansız olduğu anlamına gelir.

Kullanılan izleme teknolojisi hakkında ayrıntılı bilgiye şuradan ulaşabilirsiniz: https://www.dynamicyield.com/privacy-policy/

SAP Litmos

Rohde & Schwarz web siteleri, aşağıda açıklanan SAP Litmos hizmetlerini kullanır.
SAP Litmos, SAP Deutschland SE & Co. KG, Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf, Almanya tarafından işletilmektedir.
SAP Litmos ile Rohde & Schwarz, müşterilerine bir e-Öğrenim platformu sunuyor. Kişisel veriler, kimlik doğrulama, eğitimin gerçekleştirilmesi, kişisel öğrenme durumunun yönetilmesi ve gerektiğinde verilerin IEEE sertifikası oluşturulması için IEEE'ye iletilmesi amacıyla toplanır.
Katılımcının IEEE'den sertifika talep etmesi durumunda, katılımcının adı ve soyadı, e-posta adresi ve ilgili kurslara ait tamamlanmış sınavlar gibi kişisel bilgileri sertifikanın oluşturulması için IEEE'ye iletilir. Verilerin IEEE'ye aktarılmasıyla birlikte, IEEE, sertifikaların oluşturulması için veri denetleyicisi olur.

SAP Litmos’un verileri nasıl işlediğine ilişkin ayrıntılı bilgi için bu belgelere bakabilirsiniz..
Yukarıda belirtilen hizmetlerinin kullanımı, izninize bağlıdır (GDPR Madde 6(1a)). Çerez ayarlarımızı kullanarak, dilediğiniz zaman onayınızı iptal edebilirsiniz. Onayınızı iptal etmenizden önce yapılan veri işlemenin yasallığı bundan etkilenmez Çerez listesinde her bir çerezin geçerlilik süresini görebilirsiniz.

6. Bültenler

Rohde & Schwarz web sitelerinin çeşitli yerlerindeki bültenlere abone olabilirsiniz. Bu bültenleri, yalnızca açık onayınızı vermişseniz alacaksınız.

Bazı bültenlerde, bültenlerin ne kadar etkili olduğunu analiz etmek için web işaretçileri kullanıyoruz. Bu şekilde toplanan bilgiler istatistiksel analiz için kullanılır. Sadece hangi ürün, çözüm ve hizmetlerle ilgilendiğinizi belirlemek ve buna göre size tavsiyelerde bulunmak ve sizi bilgilendirmek amacıyla kişisel verilerinizle birleştirilir.

Bülten alma onayı

E-posta veya Posta yoluyla.Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, Rohde & Schwarz Vertriebs-GmbH ve bu web sitesinde belirtilen Rohde & Schwarz bayilerinden pazarlama veya reklam bilgileri (örneğin özel teklifler ve indirim promosyonları hakkında) almak istiyorum.

Haklarınız

Bu izin beyanı, dilediğiniz zaman news@rohde-schwarz.com adresine ‘‘Abonelikten çık’’ konulu bir e-posta gönderilerek iptal edilebilir. Bunun yanı sıra, gönderilen her e-postada gelecekte gönderilecek e-posta reklamlarından çıkmak için bir bağlantı bulunur. Genel olarak, bülten tercihlerinizi “İzinler ve Abonelikler Merkezi”nden değiştirebilirsiniz.

7. Verilere erişme ve verileri değiştirme ve silme

Rohde & Schwarz web sitelerine girdiğiniz kişisel verilerinizi, istediğiniz zaman görüntüleyebilir, düzeltebilir ve silebilirsiniz. Ayrıca, bu verilerin süregelen kullanımına itiraz etme ve bize verdiğiniz onayı geri çekme hakkınız da bulunmaktadır.

Bunu yapmak için dataprotection@rohde-schwarz.com adresine e-posta göndermeniz veya veri koruma görevlisiyle iletişime geçmeniz yeterlidir (bkz. bölüm 1).

Bir Extranet hesabınız varsa, verileri doğrudan profilinizde görüntüleyebilir ve düzeltebilirsiniz. Bazı veriler değişikliklere kapalıdır, ör. eCommerce için doğrulanmış veriler. Bu durumda lütfen Müşteri Destek hattına e-posta gönderin: customersupport@rohde-schwarz.com .

Kişisel verilerinizin işlenmesi için, Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (EU-GDPR) kapsamında veri sahibisiniz ve verisi sorumlusuna karşı belirli haklara sahipsiniz.

EU-GDPR kapsamında veri sahibinin hakları

7.1 Erişim hakkı
7.2 Düzeltme hakkı
7.3 İşlemenin kısıtlanması hakkı
7.4 Silme hakkı
7.5 Bildirim yükümlülüğü
7.6 Tarih taşınabilirliği hakkı
7.7 İtiraz hakkı
7.8 Verilerin korunmasına ilişkin rıza beyanını geri çekme hakkı
7.9 Profil çıkarma da dahil olmak üzere otomatik münferit karar verme
7.10 Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı
7.11 İşlemenin yasallığı

7.1 Erişim hakkı

Sizinle alakalı kişisel verilerin işlenip işlenmediğine ve bu durumda kişisel verilere ve aşağıdaki bilgilere erişim konusunda veri sorumlusundan (bkz. bölüm 1) onay alma hakkına sahipsiniz:

a. işlemenin amaçları;
b. ilgili kişisel veri kategorileri;
c. kişisel verilerin ifşa edildiği veya ifşa edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri;
d. kişisel verilerin saklanacağı öngörülen süre veya mümkün değilse bu sürenin belirlenmesinde kullanılan kriterler;
e. sorumludan kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini veya kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme veya bu tür işlemeye itiraz etme hakkının varlığı;
f. bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı;
g. kişisel verilerin veri sahibinden toplanmadığı durumlarda, kaynağına ilişkin mevcut herhangi bilgiler;
h. EU-GDPR Madde 22 (1) ve (4)’te atıfta bulunulan profil çıkarma dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve en azından bu durumlarda, ilgili mantık hakkındaki anlamlı bilgilerin yanı sıra önemi ve veri sahibi açısından bu işlemenin öngörülen sonuçları. Kişisel verilerinizin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığı konusunda bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Böyle bir durumda, aktarımla ilgili olarak EU-GDPR Madde 46 kapsamında alınan uygun önlemler hakkında bilgilendirilmeyi talep edebilirsiniz.

7.2 Düzeltme hakkı

Sizinle ilgili doğru olmayan kişisel verilerin, bir gecikme olmaksızın düzeltilmesini sorumludan talep etme hakkına sahipsiniz. Eksik kişisel verileri tamamlama hakkına sahipsiniz.

7.3 İşlemenin kısıtlanması hakkı

Aşağıda belirtilen durumlarda, veri sorumlusundan işlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz:

a. veri sorumlusuna kişisel verilerin doğruluğunu soruşturmasını sağlayacak bir süre tanıyarak, kişisel verilerin doğruluğuna itiraz ettiyseniz;
b. işlemenin yasalara aykırıysa ve kişisel verilerin silinmesine karşı çıkıyor ve bunun yerine kullanımının kısıtlanmasını talep ediyorsanız;
c. veri sorumlusunun artık işleme amaçları için kişisel verilere ihtiyacı yoksa, ancak yasal taleplerde bulunmanız, bu hakkınızı kullanmanız veya savunmanız için bu verilere ihtiyacınız varsa;
d. EU-GDPR Madde 21 (1) uyarınca işlemeye itiraz ettiyseniz ve veri sorumlusunun meşru gerekçelerinin sizinkilere üstün gelip gelmediği henüz net değilse. Kişisel verileriniz işlenmesinin kısıtlandığı durumlarda, saklama hariç olmak üzere bu veriler yalnızca sizin rızanızla veya yasal taleplerde bulunulması, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya Avrupa Birliğinin veya bir Üye Devletin önemli kamu yararı için işlenebilir. Yukarıda belirtilen hususlara göre bir işleme kısıtlaması aldıysanız, işlemenin kısıtlanması kaldırılmadan önce veri sorumlusu tarafından bilgilendirileceksiniz.

7.4 Silme hakkı

7.4.1. Aşağıdaki durumlarda veri sorumlusundan kişisel verilerinizin gecikme olmaksızın silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz ve veri sorumlusunun kişisel verileri bir gecikme olmaksızın silme yükümlülüğü vardır:

a. Kişisel verileriniz, toplanma veya başka bir şekilde işlenme amaçlarıyla ilgili olarak artık gerekli değilse.
b. EU-GDPR Madde 6(1) (a) maddesine veya Madde 9(2) (a) maddesine göre işlemenin dayandığı onayı geri çekersiniz ve işleme için başka bir yasal dayanak yoksa.
c. EU-GDPR Madde 21(1) uyarınca işlemeye itiraz ediyorsanız ve işleme için her şeyden önce gelen meşru bir gerekçe yoksa veya Madde 21(2) DS-GVO uyarınca işlemeye itiraz ediyorsanız.
d. Kişisel verileriniz hukuka aykırı olarak işlenmişse.
e. Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun tabi olduğu Birlik hukuku veya Üye Devlet hukukundaki yasal bir yükümlülüğe uygunluk için silinmelidir.
f. Kişisel verileriniz, EU-GDPR Madde 8(1)’de atıfta bulunulan bilgi toplumu hizmetleri teklifiyle ilgili olarak toplanmışsa.

7.4.2 Veri sorumlusunun kişisel verileri kamuya açıkladığı ve 1. paragraf uyarınca kişisel verileri silmek zorunda olduğu durumlarda, veri sorumlusu mevcut teknoloji ve uygulama maliyetini dikkate alarak teknik önlemler de dahil olmak üzere, veri sahibinin silinmesini talep ettiği kişisel verileri işleyen veri sorumlularını, bu veri sorumluları tarafından bu kişisel verilere verilen bağlantılar veya bunların nüshaları veya kopyalarını silmeleri için gerekli makul adımları atacaktır.

7.4.3 İşlemenin gerekli olduğu kapsamda, 7.4.1 ve 7.4.2 numaralı paragraflar geçerli olmayacaktır:

a. fade ve bilgi özgürlüğü hakkının kullanılması;
b. veri sorumlusunun tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından işlemeyi gerektiren yasal bir yükümlülüğe uygunluk veya kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya veri sorumlusuna verilen resmi yetkinin kullanılması;
c. EU-GDPR Madde 9(2) (h) ve (i) bentlerinin yanı sıra Madde 9(3) uyarınca halk sağlığı alanındaki kamu yararı nedenleriyle;
d. 7.4.1 numaralı maddede atıfta bulunulan hakkın, bu işlemenin amaçlarına ulaşılmasını imkansız kılacak veya ciddi şekilde bozacak olması nedeniyle, Madde 89(1) uyarınca kamu yararına arşivleme, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya istatistiksel amaçlar için;
veya
e. yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için.

7.5 Bildirim yükümlülüğü

Veri sorumlusuna düzeltme, silme veya işlemenin kısıtlanması hakkınızı kullanma talebinde bulunduysanız, imkansız olmadığı veya orantısız çaba gerektirmediği sürece, veri sorumlusu kişisel verilerinizin ifşa edildiği her alıcıya kişisel verilerin düzeltmesi, silinmesi veya işleme kısıtlamasını bildirecektir.

Veri sorumlusunun, bu alıcılar hakkında sizi bilgilendirmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

7.6 Veri taşınabilirliği hakkı

Bir veri sorumlusuna sağladığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına sahipsiniz ve aşağıda belirtilen durumlarda, bu verileri verilerin sağlandığı veri sorumlusunun engellemesi olmaksızın başka bir sorumluya aktarma hakkına sahipsiniz:

a. işleme, EU-GDPR Madde 6(1) (a) bendi veya Madde 9(2) (a) bendi uyarınca rızaya veya Madde 6(1) (b) bendi uyarınca bir sözleşmeye dayanır;
ve
b. işleme otomatik yöntemlerle gerçekleştirilir.

Veri taşınabilirliği hakkınızı kullanırken, teknik olarak mümkün olduğunda, kişisel verilerin doğrudan bir veri sorumlusundan diğerine iletilmesini sağlama hakkına sahipsiniz. Bu, başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz etkilemeyecektir. Veri taşınabilirliği hakkı, kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için veya verim sorumlusuna verilen resmi yetkinin kullanılması için gerekli olan işleme için geçerli değildir.

7.7 İtiraz hakkı

Özel durumunuzla ilgili gerekçelerle, EU-GDPR Madde 6(1) (e) veya (f) bentlerine dayalı olarak kişisel verilerinizin işlenmesine, bu hükümlere dayalı profil çıkarma dahil olmak üzere itiraz etme hakkına sahipsiniz. Veri sorumlusu çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizi ihlal eden işleme veya yasal hak taleplerinde bulunulması, uygulanması veya savunulması için mücbir meşru gerekçeler göstermedikçe, kişisel verilerinizi artık işlemeyecektir. Kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amaçlarıyla işlendiği durumlarda, bu tür bir doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil çıkarma da dahil olmak üzere kişisel verilerinizin pazarlama için işlenmesine dilediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Doğrudan pazarlama amaçları için işlemeye itiraz ettiğinizde, kişisel verileriniz artık bu amaçlar için işlenmeyecektir.

Bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında ve 2002/58/EC Direktifine bakılmaksızın, teknik şartnameleri kullanarak otomatik yollarla itiraz etme hakkınızı kullanabilirsiniz.

7.8 Verilerin korunmasına ilişkin rıza beyanını geri çekme hakkı

Veri koruması rızanızı verdiğiniz zaman, rızanızı dilediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Rızanın geri çekilmesi, geri çekilmeden önce rızaya dayalı olarak yapılan işlemenin yasallığını etkilemez.

Bültenler için verilen onayın geri çekilmesiyle ilgili ayrıntılar için 6. bölüme ve takip çerezleri için 4. bölüme bakın.

7.9 Profil çıkarma dahil otomatik bireysel karar verme

Sizinle alakalı hukuki sonuçlar doğuran veya benzer şekilde sizi önemli ölçüde etkileyen profil çıkarma dahil olmak üzere, yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahipsiniz.
Karar:

a. Sizinle bir veri sorumlusu arasında bir sözleşmenin akdedilmesi veya uygulanması için gerekliyse;
b. sorumlunun tabi olduğu ve aynı zamanda veri sahibinin hak ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak için uygun önlemler alınmasını şart koşan Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından yetkilendirilmişse;
veya
c. veri sahibinin açık rızasına dayanıyorsa, bu hüküm uygulanmayacaktır.

EU GDPR Madde 9(2) (a) veya (g) bentleri uygulanmadıkça ve haklarınızı ve de özgürlük ve meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemler alınmadıkça, yukarıdaki maddelerde atıfta bulunulan kararlar, Madde 9(1)’de atıfta bulunulan özel nitelikli kişisel veri kategorilerine dayanmaz.

Bu bölümün (a) ve (c) maddelerinde atıfta bulunulan durumlarda, veri sorumlusu haklarınız ve özgürlüklerinizi ve de meşru menfaatlerinizi korumak, en azından veri sorumlusu tarafından katılımı sağlamak, görüşünüzü ifade etmek ve karara itiraz etmek için uygun önlemleri alacaktır.

7.10 Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı

Diğer idari veya yasal çözüm yolu hakkına halel getirmeksizin, kişisel verilerinin işlenmesinin bu Yönetmeliği ihlal ettiğini düşünüyorsanız, özellikle ikametgahınız, iş yeriniz veya ihlal iddiasının bulunduğu Üye Devlette olmak üzere, bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Şikayetin yapıldığı denetim makamı, EU-GDPR’nin 78. maddesi uyarınca yargı yoluna gitme imkanı da dahil olmak üzere, şikayetin durumu ve sonucu hakkında şikayetçiyi bilgilendirecektir.

7.11. İşlemenin yasallığı

Veri sahibinin kişisel verilerinin işlenmesi için onayını alırsak, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Madde 6(1) (a) bendi işleme için yasal dayanak oluşturur.

Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için veya bir sözleşmeyi imzalamadan önce veri sahibinin talebi üzerine adım atmak için gerekliyse, EU-GDPR Madde 6(1) b bendi işleme için yasal dayanak oluşturur.

Şirketimizin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uyum için kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse, EU-GDPR Madde 6(1) (c) bendi yasal dayanak oluşturur.

Veri sahibi veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerini korumak için işlemenin gerekli olması halinde, EU-GDPR Madde 6(1) (d) bendi yasal dayanak oluşturur.

İşleme, Rohde & Schwarz’ın veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatleri için gerekliyse, bu menfaatlerin veri sahibinin menfaatleri veya temel hak ve özgürlüklerinden önce geldiği durumlar hariç olmak üzere, EU-GDPR Madde 6(1) (f) bendi işleme için yasal dayanak oluşturur. Şirketimizin meşru menfaati, ticari faaliyetlerimizin yerine getirilmesine dayanır.

8. Üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar

Rohde & Schwarz web siteleri, başka web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantıları takip ederseniz, Rohde & Schwarz web sitelerinden ve bu tür diğer web sitelerini kapsamayan bu beyanın geçerlilik kapsamından çıkmış olursunuz. Rohde & Schwarz, ne gizlilik politikası ne de diğer web sitelerinin içeriğine ilişkin bir sorumluluk kabul etmez.

9. İletişim formu ve e-posta trafiği

Elektronik iletişim ve promosyon malzemelerine erişmek için Rohde & Schwarz web sitelerinde bir iletişim formu mevcuttur. Forma girdiğiniz veriler, Rohde & Schwarz’a aktarılacak ve kaydedilecektir.

Aktarılan veriler, forma girilen tüm bilgileri içerir. Bu isim, e-posta adresi, şirket adı, ülke veya adresi içerebilir.

Bunun yerine bizimle e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda, e-posta ile gönderdiğiniz kişisel veriler saklanacaktır.

10. Kişisel verilerin saklama süresi

Kişisel verileriniz, Rohde & Schwarz (ve varsa hizmet sağlayıcıları tarafından) tarafından yalnızca izin verildiği sürece, özellikle de verilerin mutabık kalınan amaç veya yasal yükümlülüklere uygunluk için gerekli olduğu kadar saklanacaktır.

İşleme amacı ortadan kalktığında veriler silinir.

11. Gizlilik beyanında değişiklikler

Rohde & Schwarz, bu beyanı dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle, gizlilik bildirimini düzenli aralıklarla kontrol etmenizi rica ederiz. Önemli değişiklikler yapılırsa, ana sayfamızda buna ilişkin bir bildirim yayınlanacaktır.