KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT UYARINCA

AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Rohde-Schwarz Elektronik ve Komünikasyon Ürünleri ve Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu doğrultuda, ilgili düzenlemelere uygun hareket edebilmemiz amacıyla aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz;

- Şirketimizin satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında ilgili kampanya ve indirimlerden ve güncel gelişmelerden tarafınızı haberdar edebilmek amacıyla sizinle iletişim kurabilmek için adres ve diğer iletişim için gerekli bilgileri kaydetmek,
- Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
- Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
- Müşterilerimize daha iyi hizmet sağlamak için, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği projeler hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
- Müşteri memnuniyetini artırmak,
- Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
- Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
- Şirket’in bünyesinde bulunduğu diğer grup şirketleri ile şirketlerin iş ortaklıkları dahil tüzel kişilerin birimleri arasındaki koordinasyon, işbirliğini sağlayabilmek,
- Kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin güvenliğini sağlayabilmek,

amaçları uyarınca Şirketimizin ilgili politikalarında kabul edilen yahut mevzuatta öngörülen süre boyunca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, söz konusu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla birlikte; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanılması, sunulan hizmetin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek farklılaştırılması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak, yurtiçindeki ve yurt dışındaki; resmi kurum ve kuruluşlara, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcıları, sigorta şirketleri, telekomünikasyon şirketlerine, eğitim şirketlerine, eğitim/organizasyon şirketleri, hukuk bürolarına, bağımsız denetim şirketlerine, bankalara, araç kiralama şirketlerine, seyahat acentelerine, otellere dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olunan firmalara, iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, ifa yardımcılarımıza, alt yüklenicilerimize ve başta Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG şirketi olmak üzere Şirket’in bünyesinde bulunduğu diğer grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, otomatik veya otomatik olmayan yollarla tarafınızca Şirketimize iletilen sözlü veya yazılı bilgilerden, Şirketimiz internet sitesine, e-posta adresine veya Şirketimize bizzat sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilen başvurulardan, işe alım siteleri, insan kaynakları şirketleri ve görüşmeler sırasında beyan edilen bilgilerden, eğitim ve etkinliklerden, resmi kurum ve kuruluşlardan, kamera ve telefon kayıtlarından, hukuk bürolarından, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ile kapalı devre kamera sistemlerinden toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Belirtmek isteriz ki, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel sahibi olarak dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak;

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
- Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı “Başvuru formu” linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

- Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı No:3 Next Level Ofis 10.Kat No:44 Söğütözü, 6510 Çankaya/Ankara adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
- Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin info.turkey@rohde-schwarz.com adresine veya
- Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Taleplerinize, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. İletilen taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Gizlilik / Veri Koruma Beyanı

Rohde & Schwarz Elektronik ve Komünikasyon Ürünleri ve Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. (buradan sonra sadece "Rohde & Schwarz" olarak anılacaktır) verilerinizin gizliliğine saygı duymayı ve korumayı taahhüt eder. Bu gizlilik bildirimi, Rohde & Schwarz'ın verilerinizi Rohde & Schwarz web sitelerinde toplandıktan sonra nasıl işlediğini ve bu verilerin nasıl işlendiğini size bildirir. Kişisel bilgilerinizin toplanmasını ve kullanılmasını nasıl etkileyebileceğinizi de açıklıyoruz.

İçerik tablosu:

1. Sorumlu denetçi / veri koruma görevlisinin adı ve adresi
2. Verilerin toplanması, kullanılması ve işlenmesi
3. Verilerin servis sağlayıcılara ifşa edilmesi
4. Çerezler
5. Kullanıcı profillerinin oluşturulması
6. Bültenler
7. Verilere erişim, değiştirme ve silme
8. Üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar
9. İletişim formu ve e-posta trafiği
10. Kişisel verilerin saklanma süresi
11. Gizlilik bildirimindeki değişiklikler

1. Sorumlu denetçi / veri koruma görevlisinin adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nde, Avrupa Birliği Üye Devletlerindeki diğer veri koruma kanunlarında ve veri koruma özelliğinin diğer hükümlerinde tanımlandığı şekliyle sorumlu denetçi:

Rohde & Schwarz Elektronik ve Komünikasyon Ürünleri ve Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı No:3
Next Level Ofis 10.Kat
No:44 Söğütözü, 6510 Çankaya - ANKARA

Tatlisu Mah. Senol Günes Bulvari
Mira Tower No: 2 Daire: 68
34775 Ümraniye – ISTANBUL

Telefon: +90 312 284 1086
Fax: +90 312 284 3114
E-posta: info.turkey@rohde-schwarz.com
Websitesi: www.rohde-schwarz.com/tr

Veri koruma görevlisi:

Stephan Metzger
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
Mühldorfstraße 15
81671 Münich
Almanya

Telefon: 49-89-4129-0
E-posta: dataprotection@rohde-schwarz.com

2. Verilerin toplanması, kullanılması ve işlenmesi

2.1 Web sitelerini ziyaret ederken günlük dosyalarıyla ilgili notlar

Bir Rohde & Schwarz web sitesini ziyaret ettiğinizde, varsayılan, İnternet sağlayıcınız tarafından iletilen bilgilerdir (örneğin, Rohde & Schwarz web sitelerine eriştiğiniz alanlar, IP adresiniz, işletim sisteminiz, tarih ve saat, tarayıcı türü, Rohde & Schwarz web sitelerinde takip edilen dil ve yapılandırmalar, köprüler ve bu web sitelerindeki faaliyetleriniz) web sitelerinin teknik olarak çalışmasını sağlamak için otomatik olarak toplanır. Bu bilgiler, günlük dosyaları biçiminde kaydedilir.

2.2 Halka açık alanın özel kullanımı

Halka açık Rohde & Schwarz web sitelerini herhangi bir kişisel veri açıklamadan ziyaret edebilirsiniz. 2.1'de listelenen bilgiler, istatistiksel amaçlarla anonim olarak analiz edilir ve Rohde & Schwarz tarafından sizi bir birey olarak tanımlamak için kullanılamaz. Sizi tanımlamak için kullanabileceğimiz IP adresi ve diğer özellikler analizden önce kaldırılır. Bu anonim bilgiler, Rohde & Schwarz'ın web sitesini iyileştirmek için eğilimleri ve kalıpları anlamasına yardımcı olmak için yalnızca toplu düzeyde analiz edilir.

2.3 Kayıt işlevine sahip web sitelerinin kullanımı

2.3.1 GLORIS ve RSCS-Service-Portal (Rohde & Schwarz B2B portalı) kullanımı

GLORIS'e kaydolmak için unvanınız, adınız ve soyadınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, faks numaranız ve şirket adınız gibi kişisel verilerinizi sağlamalısınız. Bu verilere, ilgili hizmet ve destek uygulamalarına gerekli iletişim bilgilerini sağlamak ve özellikle birisinin web sitemizin belirli kısıtlı erişim alanlarına erişim yetkisi olup olmadığını belirlemek için (kullanıcı kimlik doğrulaması) ihtiyacımız var.

2.3.2 Web mağazalarının kullanımı

Rohde & Schwarz web mağazalarını kişisel veriler girilmeden veya kaydedilmeden ziyaret edebilirsiniz.

Bununla birlikte, bir müşteri hesabı oluşturmak, bir teklif talep etmek veya bir sipariş vermek isterseniz, unvanınız, adınız, soyadınız, şirket adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz gibi kişisel verilerinizi belirterek kayıt olmanız gerekecektir.

Sipariş verirken, ayrıca bir KDV kimlik numarası da vermeniz gerekecektir. Rohde & Schwarz, ödeme verilerini toplamaz. Seçtiğiniz ödeme yöntemine bağlı olarak, bu veriler ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından toplanabilir.

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

https://www.paypal.com/

2.3.3 Web sayfasının kariyer bölümündeki uygulama portalını kullanma

Rohde & Schwarz'da bir işe web sayfalarımız üzerinden başvurmak isterseniz, belirli kişisel verileri sağlamanız gerekecektir. Belirli bir başvurunun sunulmasından önce, bu veriler web sayfalarının teknik yönetimi için kullanılır, ancak yalnızca kesinlikle gerekli olduğu ölçüde.

İş başvurusunda bulunurken veri koruma hakkında daha fazla bilgi burada mevcuttur:

Başvuru sürecinde veri koruma

Kariyer web sayfası ve entegre uygulama sihirbazına sahip Rohde & Schwarz uygulama portalı Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG tarafından kendi amaçları ve bağlı şirketleri adına işletilmektedir.

Kişisel verilerinizi AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) ve diğer tüm geçerli yasaların hükümlerine uygun olarak işliyoruz.

Rohde & Schwarz, kariyer web sayfası ve bağlantılı başvuru portalında kişisel bilgilerinizi yalnızca gerekli ölçüde teknik yönetim için kullanır.

Bize talep edilmeyen veya işe özel bir başvuru gönderirseniz, başvuru portalında toplanan verileriniz işe alım sürecine dahil olan çalışanlar tarafından görülebilir.

Bağlı bir şirkette bir iş ilanı için başvurursanız, verileriniz bağlı şirkete aktarılacaktır. İstenmeyen başvurular, bağlı şirketlerin çalışanları tarafından da görüntülenebilir.

Rohde & Schwarz için çalışan hizmet sağlayıcılara, hizmetlerini yerine getirebilmelerini sağlamak için kişisel verileri iletmek gerekebilir. Bu gibi durumlarda, tüm hizmet sağlayıcıları Rohde & Schwarz tarafından geçerli tüm veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder.

İlan edilen bir pozisyon için başvurursanız, verileriniz yalnızca belirli pozisyon için başvuru sürecinde gerekli olduğu şekilde işlenecektir. Profilinizi başvuru portalında yayınlayarak, kişisel verilerinizi diğer pozisyonlara uygunluğu değerlendirmek için belirli bir uygulamanın üzerinde ve ötesinde kullanmak için bize onay vermiş olursunuz. İlgili iş ilanları veya işe alım etkinlikleri hakkında sizi bilgilendirmek için sizinle iletişime geçeceğiz. Profilinizi bloke ederek bu izni istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

İşe alınmadıysanız, bu arada profilinizi güncellemediyseniz, altı aylık bir saklama süresinden sonra verilerinizi silme hakkını saklı tutuyoruz.

Yetenek havuzumuzdaki adayların kişisel verileri, daha erken bir tarihte onay iptal edilmedikçe, adayın havuza dahil edilmesini takiben üç yıllık bir süre boyunca saklanır.

Bilgi alma, düzeltme ve silme hakkınızı kullanmak için, profilinize istediğiniz zaman uygulama portalımızdan erişebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki tabloda mevcuttur:

Bilgi

Mevcut başvuru süreçlerinizi ve profilinizi uygulama portalımızda görüntüleyebilirsiniz..

Alternatif olarak, bize e-posta ile bir talep göndererek bilgi alma hakkınızı öne sürebilirsiniz: career@rohde-schwarz.com.

Düzeltme / Tamamlama

Başvuru portalımızdaki profilinize erişerek mevcut başvuru süreçlerinizi düzenleyebilir veya geri çekebilirsiniz. Profilinizde istediğiniz zaman değişiklik yapabilirsiniz.

Alternatif olarak, bize e-posta yoluyla bir talep göndererek verileri düzeltme / tamamlama hakkınızı da öne sürebilirsiniz: career@rohde-schwarz.com.

Silme

Başvuru portalımızdan mevcut uygulamalarınızı geri çekebilir, profilinizi ve kaydınızı silebilirsiniz. Bunun, yukarıda belirtilen saklama süresine uyumumuz üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.

Alternatif olarak, bize e-posta ile bir talep göndererek silme hakkınızı da öne sürebilirsiniz: career@rohde-schwarz.com.

Başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi SSS (FAQ – Frequently Asked Questions) bölümümüzde mevcuttur.

Veri korumayla ilgili daha fazla bilgi için, lütfen genel Rohde & Schwarz Gizlilik Bildirimi'ne bakın.

2020-10-12 Tarihinden itibaren geçerlidir

2.4 Kullanım ve işleme

Kişisel verileriniz yalnızca sizinle iş ilişkileri amacıyla veya Rohde & Schwarz web sitelerinde belirtilen diğer amaçlar için veya belirtilen başka herhangi bir amaç için (örn. Danışmanlık hizmetleri, ürünler ve hizmetler hakkında bilgiler, vb.) kullanılacaktır. Aşağıdaki 3. bölüm uyarınca, Rohde & Schwarz tarafından görevlendirilen hizmet sağlayıcıları, yalnızca hizmeti sağlamaları için kesinlikle gerekli olan bilgileri alır. Verileri yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanmak için izniniz gerekiyorsa, bu tür bir kullanım yalnızca sizin izninizi vermeniz durumunda yapılacaktır.

Rohde & Schwarz, verilerinizi güvende, güncel, eksiksiz ve yetkisiz üçüncü şahısların erişiminden korumak için veri aktarırken şifreleme kullanımı gibi uygun teknik ve organizasyonel önlemleri almıştır.

3. Verilerin servis sağlayıcılara açma

Rohde & Schwarz'a hizmet sunabilmeleri için kişisel verilerin Rohde & Schwarz hizmet sağlayıcılarına aktarılması gerekebilir. Bu, ürünler ve hizmetler hakkındaki sorularınızı yanıtlamayı, etkinlik kayıtlarını işleme almayı, siparişleri işleme almayı ve Rohde & Schwarz web sitelerini tercihleriniz doğrultusunda kişiselleştirmeyi içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir (bkz. Bölüm 5 Kullanıcı profillerinin oluşturulması). Tüm hizmet sağlayıcılar, geçerli Rohde & Schwarz veri koruma hükümlerine tabidir.

AB / AEA dışında üçüncü bir ülkede iş yeri olan hizmet sağlayıcılar için, yasaların gerektirmesi halinde, 27 Nisan 2016 tarihli AB Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 2016/679 Tüzüğünün 46. Maddesi uyarınca uygun önlemler (Genel Veri Koruma Yönetmeliği, GDPR) veri aktarılmadan önce sağlanmalıdır.

ALOOM MICE pazarında kayıt ve veri toplama

Kayıt ve oturum açma sürecinin bir parçası olarak sizinle ilgili kişisel verileri toplayacağız. Bu veriler, yalnızca bir kullanıcı hesabı oluşturmak ve yönetmek için, muhtemelen rezervasyon sözleşmeleri oluşturmak ve ilgili teknik idarenin amaçları için saklanacak ve kullanılacaktır. Rezervasyon sözleşmeleri oluşturulursa, yalnızca belirli bireysel sözleşmeyi oluşturmak için gereken veriler ilgili sözleşme ortağına iletilecektir.

Verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR Madde 6 (1) a) uyarınca verilerin toplanması ve depolanması için verdiğiniz rıza ve Madde 6 uyarınca tamamen işlevsel bir kullanıcı hesabı oluşturmadaki meşru menfaatimizdir (1) f) GDPR ve rezervasyon sözleşmelerinin oluşturulması. ALOOM'da bir kullanıcı hesabının oluşturulması genellikle rezervasyon sözleşmelerinin sonuçlandırılmasını amaçladığından, Madde 6 (1) b) GDPR ayrıca verilerin toplanması ve işlenmesi için yasal bir dayanaktır.

Tamamlanan her etkinlikten sonra Rohde & Schwarz, müşteri verilerini Aloom kayıt aracından silecektir.

Müşteri verilerinizin hemen silinmesini istiyorsanız, lütfen şu adrese bir e-posta gönderin: events@rohde-schwarz.com.

4. Çerezler

Rohde & Schwarz, web siteleri ziyaret edildiğinde bilgi toplamak için çeşitli teknolojiler, özellikle çerezler kullanır. Çerez, bir web sitesinden gönderilen ve web tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanan küçük bir veri parçasıdır.

Rohde & Schwarz, web sitelerinin teknik işleyişi için herhangi bir kişisel bilgi içermeyen ve temel web sitesi işlevlerini sürdürmek ve web sitesini çalıştırmak için kullanılan gerekli tanımlama bilgilerini kullanır. Bu tanımlama bilgileri, sağladığınız kişisel verilerle birleştirilmez. Çerezlerin kaydedilmesine izin vermezseniz bazı işlevlerin artık kullanılamayabileceğini unutmayın.

Rohde & Schwarz ayrıca izleme tanımlama bilgilerini kullanır - ancak yalnızca sizin açık izninizle tanımlama bilgisi başlığı aracılığıyla. Bu çerezler, hizmet sunumunu iyileştirmek, Rohde & Schwarz web sitelerini kişiselleştirmek ve web sitesi işlevlerini optimize etmek için web sitesinin nasıl kullanıldığını analiz etmek için kullanılır.

Kişisel verileri bir forma girerseniz, bu veriler bir tanımlama bilgisine kaydedilebilir, böylece verileri her seferinde tekrar girmek zorunda kalmazsınız.

Özellikle Rohde & Schwarz web siteleri için izleme çerezlerinin depolanmasını doğrudan kontrol edebilirsiniz. Uygun çerez ayarını yaparak, izleme çerezlerinin kaydedilip kaydedilmeyeceğini kontrol edebilirsiniz.

Tarayıcınızı, bir çerez aldığında sizi uyarması veya genel olarak çerezlerin kaydedilmesini engellemesi için de ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için tarayıcınızın yardım işlevine bakın.

5. Kullanıcı profillerinin oluşturulması

Rohde & Schwarz web sitelerini optimize etmek ve tasarımlarını müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlamak için, takma adla yazılmış kullanıcı verileri toplanır ve toplu olarak kaydedilir. Bu veriler, bir takma ad altında kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılır. Rohde & Schwarz, bu bölümde bahsedilen üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından sağlanan aşağıdaki izleme ve analiz teknolojilerini kullanır. Tüm bu teknolojiler izleme tanımlama bilgilerini kullanır, ancak yalnızca önceki bölümde belirtildiği gibi bunlara izin verdiyseniz

Rohde & Schwarz adına, üçüncü taraf sağlayıcılar bu bilgileri Rohde & Schwarz web sitelerini kullanımınızı sahte bir biçimde kaydetmek için kullanacaktır. Bu bilgiler, Rohde & Schwarz'a web sitesi kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için web sitesi faaliyetleriniz (Rohde & Schwarz web mağazalarında hangi ürünleri satın aldığınız gibi) hakkında raporlar derlemek için kullanılacaktır. Rohde & Schwarz, hangi web sitesi işlevlerini kullandığınızı ve bunları nasıl kullandığınızı da kaydeder. Bu amaçla, Rohde & Schwarz, web sitesinde oturum açma bilgilerinizle oturum açmanız koşuluyla, toplanan

Rohde & Schwarz, web sitelerini nasıl kullandığınızı analiz etmek için yukarıda belirtilen verileri aşağıdaki amaçlarla kullanır

 • bu web sitelerini nasıl kullandığınızı daha iyi anlamak
 • ilginizi çekebilecek içerik ve teklifler sunmak
 • ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek

Aşağıdaki teknolojiler bağlamında tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, aşağıdaki üçüncü taraf sağlayıcılardan alınan diğer verilerle birleştirilmez.

GLORIS kullanıcıları için, kriptografik karma değerler biçimindeki sahte tanımlayıcılar kullanılır. Bu, web sitemizi özel ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirebilmemiz için faaliyetlerinize genel bir bakış elde etmemizi sağlar.

Üçüncü taraf sağlayıcılar

Adobe Analytics

Rohde & Schwarz web siteleri, kullanıcıların web sitesi ve içeriğiyle nasıl etkileşimde bulunduğuna ilişkin bilgi toplamak için Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, İrlanda'nın teknolojilerini kullanır. Rohde & Schwarz, bu bilgileri, örneğin içeriği kişisel ilgi alanlarınıza göre uyarlayarak, web sitesinin ziyaretçilere katma değer sunduğundan emin olmak için kullanır.

Veriler Adobe Analytics tarafından toplanır ve anonimleştirilir, işlenir ve Avrupa'daki Adobe bilgisayar merkezlerinde saklanır

Hotjar

Hotjar, standart internet günlüğü bilgileri ve sitemizi ziyaret eden ziyaretçinin davranış kalıplarının ayrıntıları dahil olmak üzere bilgileri işlemek için çerezler kullanır. Bu, kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim sağlamak ve belirli işlevlerin kullanımını kolaylaştırmak için yapılır. Hotjar, bu bilgileri takma ad içeren bir kullanıcı profilinde saklar. Hotjar, bu bilgileri bireysel kullanıcıları tanımlamak veya bireysel bir kullanıcının diğer verileriyle eşleştirmek için işlemez.

Hotjar web sitesinin "Hotjar hakkında" bölümünü ziyaret ederek Hotjar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Hotjar, son kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim ve hizmet sunmanın yanı sıra teknik sorunları teşhis etme ve kullanıcı eğilimlerini analiz etme konusunda da bize yardımcı oluyor.

İptal sayfasını (https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out) ziyaret ederek ve 'Hotjar'ı Devre Dışı Bırak'ı tıklayarak veya Yapma'yı etkinleştirerek, Hotjar'ın bilgilerinizi toplamasını istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Tarayıcınızda (DNT) izleyin.

Hotjar Ltd, Level 2
St Julians Business Centre,
3, Elia Zammit Street
St Julians STJ 1000, Malta, Europe
+1 (855) 464-6788
support@hotjar.com

Xandr

Rohde & Schwarz web siteleri, Xandr Inc., 28 West 23rd Street, Fl 4, New York, NY 10010, ABD'nin teknolojilerini kullanmaktadır. Bu teknolojiler ve hizmetler, belirli bir reklama ilgi duyma olasılığı olan kullanıcılara reklam göstermek ve reklam içeriğinin bir web sitesine veya mobil uygulamaya sunulmasını sağlayan bir hizmet sağlamak için bilgi toplar ve sağlar. Hizmet ayrıca, reklamların etkinliğini ölçmek, hileli faaliyetleri ve kötü amaçlı yazılımları önlemek ve reklamların erişimini tahmin etmek için özellikler gibi diğer araçları da içerir. Rohde & Schwarz, bu bilgileri, örneğin içeriği kişisel ilgi alanlarınıza göre uyarlayarak, web sitesinin ziyaretçilere katma değer sunduğundan emin olmak için kullanır. Xandr yalnızca sahte verileri işler. Bu, platforma doğrudan tanımlanabilir hiçbir veriye izin verilmediği anlamına gelir. Xandr hizmetleri barındırılır ve veriler Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya'da bulunan veri merkezlerinde saklanır. Xandr, kişisel verileri Avrupa Birliği'nden Amerika Birleşik Devletleri'ne veya İsviçre'den Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarırsa, koleksiyonla ilgili olarak ABD Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen AB-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi ile uyumludur. sırasıyla Avrupa Birliği ve İsviçre'den Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarılan kişisel verilerin kullanımı ve saklanması. Xandr (AppNexus altında), Gizlilik Kalkanı İlkelerine bağlı olduğunu Ticaret Bakanlığı'na onaylamıştır. Gizlilik Kalkanı programı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Xandr sertifikasyonunu görüntülemek için lütfen aşağıdaki web stiesini ziyaret ediniz https://www.privacyshield.gov/.

İstediğiniz zaman gelecekte veri toplamayı ve kaydetmeyi bırakma hakkına sahipsiniz. Lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanın: https://platform.xandr.com/privacy-center/opt_out

Xandr uygulamaları hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki bağlantıya da bakın: https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/

Mautic

(1) Web sitelerimizde açık kaynak pazarlama otomasyon aracı olan Mautic'i kullanıyoruz. Bu analiz ve izleme yazılımı ayrıca kullanıcı verilerini atamak ve kaydetmek için de kullanılır (örn. Kullanılan tarayıcı, en son ziyaret edilen sayfa, web sitesinde geçirilen süre). Bu, Rohde & Schwarz'ın pazarlama önlemlerini özelleştirmesine ve web sitesi ziyaretçilerinin çıkarlarına ideal şekilde uymasını sağlamasına olanak tanır. Yazılım sanal bir sunucuda barındırılır ve üçüncü şahıslarla hiçbir veri paylaşılmaz.

E-posta pazarlamamızı ve pazarlama kampanyalarımızı yönetmek için Mautic kullanıyoruz. Yazılım aşağıdaki mekanizmaları kullanır:

 • Piksel izleme
  Bir izleme pikseli, daha önce bireysel bir kullanıcı profiline atanmış küçük bir GIF görüntüsünü (sağlayıcının sunucusundan) yükler.
 • Açılış Sayfaları
  Anonim profillere atanan bireysel etkinliklere göre reklam kampanyaları için hedef olarak sağlanan web siteleri. Yazılım, bu amaçla aşağıda listelenen mekanizmaları kullanır.
 • Kişiselleştirilmiş Linkler
  Mautic, örneğin ir kullnıcı profiline gönderilen ve atanan e-posta bağlantılarının tıkanıp tıkanmadığını belirlemek için bağlantıulara bir tanımlayıcı ekler.
 • Çerezler
  Mautic, geri gelen ziyaretçileri belirlemek için tanımlama bilgileri kullanır. Bu çerezleri yalnızca biz görüntüleyebiliriz ve üçüncü şahıslara sunulmaz.
 • IP adresi
  Mautic, kullanıcıyı tanımlayabilmemiz için bize IP adresinizi gönderir.
 • Aşağıdaki veriler toplanır:
  • Websitemizdeki faaliyetiniz
  • Tıklama yolunuz
  • Sayfa görüntüleme sayısı ve web sitesinde ne kadar zaman geçirdiğiniz
  • Ziyaret edilen açılış sayfaları
  • Web sitesi aracılığıyla sunulan dosyaların indirmeleri
  • Sağlanan iş iletişim bilgileri (iş unvanınız, işletmeniz, iş e-posta adresiniz, telefon veya faks numaranız gibi)
  • Rohde & Schwarz web sitesine erişmek için kullandığınız aygıtın IP adresi.

(2) Bunun yasal dayanağı, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) 6 (1) Maddesi 1f cümlesidir.

(3) Tarayıcınızı özel moda geçirerek Mautic'in kullanımını engelleyebilirsiniz. Ayrıca çerezlerinizi ve tarayıcı geçmişinizi düzenli aralıklarla kendiniz silmenizi tavsiye ederiz.

Dynatrace

Web sitemizde Dynatrace analiz aracı kullanılmaktadır. Uygulama yalnızca kendi sunucularımızda çalışır ve Dynatrace'e herhangi bir veri iletmez. Veriler, bir takma ad altında kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılabilir. Bu amaçla çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, internet tarayıcınızın önbelleğinde yerel olarak depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, tarayıcınızın yeniden tanınmasını mümkün kılar. Toplanan veriler, yalnızca ilgili kişinin ayrı olarak verilmiş rızası ile takma adı verilen ziyaretçileri tanımlamak için kullanılacak ve bu veriler, takma adın taşıyıcısı hakkındaki diğer kişisel verilerle birleştirilmeyecektir.

Çerezler, siz onları silene kadar cihazınızda kalır. Dynatrace çerezleri, GDPR Madde 6 (1f) uyarınca saklanır. Web sitesi operatörü, web sitesini optimize etmek için kullanıcı davranışının anonimleştirilmiş analizinde meşru bir ilgiye sahiptir.

Ayrıca, tarayıcınızın Do Not Track özelliğini etkinleştirerek, hiçbir kişisel bilginin toplanmamasını sağlayabilirsiniz. Dynatrace web sitesinde 'Veri gizliliği ve güvenliği' bölümünde daha fazla bilgi mevcuttur: https://www.dynatrace.com/support/help/data-privacy-and-security/

6. Bültenler

Rohde & Schwarz web sitelerindeki çeşitli yerlerden çeşitli haber bültenlerine abone olabilirsiniz. Bu haber bültenlerini yalnızca açık onayınızı verdiyseniz alacaksınız.

Bazı haber bültenlerinde, haber bültenlerinin ne kadar etkili olduğunu analiz etmek için web işaretçileri kullanıyoruz. Bu şekilde toplanan bilgiler anonim hale getirilir ve istatistiksel analiz için kullanılır. Kayıt sırasında size bilgi verilmesi koşuluyla, yalnızca hangi ürün, çözüm ve hizmetlerle ilgilendiğinizi belirlemek ve buna göre size tavsiyede bulunmak ve bilgi vermek için kişisel verilerinizle birleştirilir; bu gibi durumlarda, kendi teknolojimizi veya Tripicchio AG, Engesserstrasse 4a, 79108 Freiburg, Almanya tarafından sunulan teknolojiyi kullanırız.

Bülten alıcılarının kimliği Tripicchio AG'ye ifşa edilmez.

Bülten almak için onay metni burada gösterilir:

Haber bülteni alma izni

Rohde & Schwarz'dan şu yolla bilgi almak istiyorum:

( ) E-Posta ( ) Posta

Bu ayrıntılı olarak ne anlama geliyor?

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG'yi ve

a) Rohde & Schwarz Vertriebs-GmbH (Almanya için) veya

b) Rohde & Schwarz kuruluşu bu web sitesinin baskısında (başka herhangi bir ülke için)

Test ve ölçüm, güvenli iletişim, izleme ve ağ testi, yayıncılık ve medya ile siber güvenlik alanlarındaki ürünler ve çözümlerle ilgili; ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, pazarlama ve reklam amaçlı (örn. özel teklifler ve indirim promosyonları hakkında bilgiler) seçilen kanal aracılığıyla (e-posta veya posta yoluyla) benimle iletişime geçebilir;

Haklarınız

Bu onay beyanı, news@rohde-schwarz.com adresine "Aboneliği İptal Et" konulu bir e-posta gönderilerek herhangi bir zamanda geri çekilebilir. Ek olarak, gönderilen her e-postada gelecekteki e-posta reklamlarından çıkmak için bir bağlantı bulunur. Kişisel verilerin kullanımı ve geri çekilme prosedürü hakkında daha fazla ayrıntı, "Gizlilik Beyanı" nda belirtilmiştir.

Haber bülteni aboneliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. E-postadaki abonelikten çıkma bağlantısını kullanın veya GLORIS haber bülteni için oturum açtıktan sonra profil ayarlarınızı buna göre değiştirin.

7. Verilere erişim, değiştirme ve silme

Rohde & Schwarz web sitelerine girdiğiniz kişisel verileri istediğiniz zaman görüntüleyebilir, düzeltebilir ve silebilirsiniz. Ayrıca, bu verilerin sürekli kullanımına itiraz etme ve bize verdiğiniz izni geri çekme hakkına sahipsiniz.

Bunu yapmak için, dataprotection@rohde-schwarz.com adresine bir e-posta göndermeniz veya veri koruma görevlisiyle iletişime geçmeniz yeterlidir (bkz. Bölüm 1).

Bir GLORIS hesabınız varsa, verileri doğrudan profilinizde görüntüleyebilir ve düzeltebilirsiniz. Verileri silmek için Müşteri Desteğine bir e-posta gönderin: customersupport@rohde-schwarz.com .

Kişisel verilerinizin işlenmesi için, Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nde (AB-GDPR) tanımlanan veri öznesi sizsiniz ve sorumlu denetleyici ile ilgili belirli haklara sahipsiniz.

Veri sahibinin AB-GDPR uyarınca hakları

7.1 Erişim hakkı
7.2 Düzeltme hakkı
7.3 İşlemenin kısıtlanması hakkı
7.4 Silme hakkı
7.5 Bildirim yükümlülüğü
7.6 Veri taşınabilirliği hakkı
7.7 İtiraz hakkı
7.8 Veri korumaya ilişkin rıza beyanını geri çekme hakkı
7.9 Profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik bireysel karar verme
7.10 Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı
7.11 İşlemenin yasallığı

7.1 Erişim hakkı

Denetçiden sizinle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine ve bu durumda kişisel verilere ve aşağıdaki bilgilere erişip erişmediğine dair onay alma hakkına sahipsiniz (bkz. Bölüm 1):

a. işlemenin amaçları;
b. ilgili kişisel veri kategorileri;
c. kişisel verilerin ifşa edildiği veya ifşa edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri;
d. kişisel verilerin saklanacağı öngörülen süre veya mümkün değilse, bu süreyi belirlemek için kullanılan kriterler;
e. denetçiden kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini veya sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme veya bu tür işlemlere itiraz etme hakkının varlığı;
f. bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı;
g. kişisel verilerin veri sahibinden toplanmadığı durumlarda, kaynağıyla ilgili mevcut bilgiler;
h. 22 (1) ve (4) AB-GDPR Maddelerinde atıfta bulunulan profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve en azından bu durumlarda, ilgili mantık hakkında anlamlı bilgilerin yanı sıra önemi ve veri konusu için bu tür işlemenin öngörülen sonuçları. Kişisel verilerinizin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığına dair bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Böyle bir durumda, transferle ilgili AB-GDPR 46. Madde uyarınca uygun güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirilmeyi talep edebilirsiniz.

7.2 Düzeltme hakkı

Sizinle ilgili yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini gecikmeksizin denetçiden alma hakkına sahipsiniz. Eksik kişisel verileri tamamlama hakkına sahipsiniz.

7.3 İşlemenin kısıtlanması hakkı

Aşağıdakilerden birinin geçerli olduğu durumlarda, denetleyiciden işleme kısıtlamasını alma hakkına sahipsiniz:

a. denetleyicinin kişisel verilerin doğruluğunu onaylamasına olanak tanıyan bir süre boyunca kişisel verilerin doğruluğuna itiraz edersiniz;
b. işlemenin yasa dışı olması ve kişisel verilerin silinmesine karşı çıkıyor ve bunun yerine kullanımının kısıtlanmasını talep ediyorsunuz;
c. denetçi artık işleme amaçları için kişisel verilere ihtiyaç duymuyor, ancak yasal talepler oluşturmak, uygulamak veya savunmak için buna ihtiyacınız var;
d. AB-GDPR Madde 21 (1) uyarınca işlemeye itiraz ettiniz ve denetleyicinin meşru gerekçelerinin sizinkini geçersiz kılıp kılmadığı henüz kesin değil. Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesi kısıtlanmışsa, bu veriler, saklama haricinde, yalnızca sizin rızanızla veya yasal iddiaların tesisi, uygulanması veya savunulması veya başka bir doğal veya yasal hakların korunması için işlenebilir. Kişi veya Avrupa Birliği veya bir Üye Devletin önemli kamu yararı nedenleriyle. Yukarıdaki noktalara uygun olarak işleme kısıtlaması elde ettiyseniz, işleme kısıtlaması kaldırılmadan önce denetçi tarafından bilgilendirileceksiniz.

7.4 Silme hakkı

7.4.1. Denetleyiciden, sizinle ilgili kişisel verilerin gereksiz bir gecikme olmaksızın silinmesini sağlama hakkına sahipsiniz ve denetleyici, aşağıdaki gerekçelerden birinin geçerli olduğu durumlarda, kişisel verileri gereksiz gecikme olmaksızın silme yükümlülüğüne sahiptir:

a. Kişisel verileriniz, toplanma veya başka şekilde işlenme amaçlarıyla bağlantılı olarak artık gerekli değildir.
b. AB-GDPR Madde 6 (1) Madde (a) veya Madde 9 (2) Madde (a) uyarınca işlemenin dayandığı onayı geri çekersiniz ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur.
c. AB-GDPR Madde 21 (1) uyarınca işlemeye itiraz edersiniz ve işleme için geçersiz kılan meşru gerekçeler yoktur veya Madde 21 (2) DS-GVO uyarınca işlemeye itiraz edersiniz.
d. Kişisel verileriniz hukuka aykırı olarak işlenmiştir.
e. Sizinle ilgili kişisel veriler, denetleyicinin tabi olduğu Birlik yasası veya Üye Devlet yasasındaki yasal bir yükümlülüğe uymak için silinmelidir.
f. Sizinle ilgili kişisel veriler, AB-GDPR Madde 8 (1) 'de atıfta bulunulan bilgi toplumu hizmetlerinin sunulmasıyla ilgili olarak toplanmıştır.

7.4.2 Kontrolörün kişisel verileri kamuya açıkladığı ve paragraf 1 uyarınca kişisel verileri silmekle yükümlü olduğu durumlarda, kontrolör, mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetini dikkate alarak, teknik tedbirler dahil olmak üzere makul adımları atarak, Veri sahibinin bu kişisel verilere olan bağlantıların veya bu kişisel verilerin kopyalanması veya çoğaltılması gibi denetleyiciler tarafından silinmesini talep ettiği kişisel verilerin işlenmesi

7.4.3 7.4.1 ve 7.4.2 paragrafları, işlemenin gerekli olduğu ölçüde geçerli olmayacaktır:

a. ifade ve bilgi özgürlüğü hakkını kullanmak için;
b. denetleyicinin tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet yasaları tarafından işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlülüğe uyulması veya kamu yararına veya denetleyiciye verilen resmi yetkinin uygulanmasında gerçekleştirilen bir görevin yerine getirilmesi için;
c. Madde 9 (2) 'nin (h) ve (i) bentleri ile Madde 9 (3) AB-GDPR uyarınca halk sağlığı alanındaki kamu yararı nedeniyle;
d. Madde 89 (1) uyarınca kamu yararına, bilimsel veya tarihsel araştırma amaçlarına veya istatistiksel amaçlara yönelik arşivleme amaçları için, 7.4.1. bu işlemenin;
veya
e. yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için.

7.5 Bildirim yükümlülüğü

Denetleyiciye işlemenin düzeltilmesi, silinmesi veya kısıtlanması hakkını ileri sürdüyseniz, denetleyici, kişisel verilerinizin ifşa edildiği her alıcıya kişisel verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini veya işlemenin kısıtlanmasını, bu imkansız olmadığı sürece veya orantısız çaba içerir.

Denetleyiciden sizi bu alıcılar hakkında bilgilendirmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

7.6 Veri taşınabilirliği hakkı

Bir denetleyiciye sağladığınız sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz ve bu verileri, denetleyiciden engel olmaksızın başka bir denetleyiciye iletme hakkına sahipsiniz. kişisel veriler sağlanmıştır, burada:

a. işleme, Madde 6 (1) 'in (a) bendi veya Madde 9 (2)' nin (a) bendi veya Madde 6 (1) AB-GDPR'nin (b) bendi uyarınca bir sözleşmeye dayalıdır;
ve
b. işleme otomatik araçlarla gerçekleştirilir.

Veri taşınabilirliği hakkınızı kullanırken, kişisel verilerin teknik olarak mümkün olduğu durumlarda doğrudan bir denetçiden diğerine aktarılmasını sağlama hakkına sahipsiniz. Bu, başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz etkilemeyecektir. Veri taşınabilirliği hakkı, kamu yararına gerçekleştirilen bir görevin yerine getirilmesi veya denetçiye verilen resmi yetkinin kullanılması için gerekli olan işlemeye uygulanmaz.

7.7 İtiraz hakkı

AB-GDPR'nin 6 (1) maddesinin (e) veya (f) bendine dayalı olarak sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Denetleyici, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan işleme için veya yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için zorlayıcı meşru gerekçeler göstermedikçe, denetleyici artık kişisel verilerinizi işlemeyecektir. Kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla işlendiği durumlarda, bu tür doğrudan pazarlamayla ilgili olduğu ölçüde profil oluşturmayı da içeren bu tür pazarlama için sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Doğrudan pazarlama amacıyla işlemeye itiraz ettiğinizde, kişisel verileriniz artık bu tür amaçlar için işlenmeyecektir.

Bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında ve 2002/58 / EC Yönergesine bakılmaksızın, teknik şartnameleri kullanarak otomatik yollarla itiraz etme hakkınızı kullanabilirsiniz.

7.8 Veri korumaya ilişkin rıza beyanını geri çekme hakkı

Veri koruma nedenleriyle onayınızı verdiğiniz ölçüde, onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Rızanın geri alınması, geri çekilmeden önce rızaya dayalı işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemez.

Haber bültenleri için onayın geri çekilmesine ilişkin ayrıntılar için 6. bölüme, izleme çerezleri için 4. bölüme bakın.

7.9 Profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik bireysel karar verme

Sizinle ilgili yasal etkiler oluşturan veya benzer şekilde sizi önemli ölçüde etkileyen profil oluşturma dahil, yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahipsiniz.

Bu karar geçerli olmayacak:

a. sizinle bir veri denetçisi arasında bir sözleşme yapılması veya bu sözleşmenin ifası için gerekli olması;
b. denetleyicinin tabi olduğu ve aynı zamanda veri sahibinin hak ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak için uygun tedbirler koyan Birlik veya Üye Devlet yasaları tarafından yetkilendirilmiştir; veya
c. veri konusunun açık rızasına dayanmaktadır.

Yukarıdaki maddelerde atıfta bulunulan kararlar, Madde 9 (2) AB GDPR'nin (a) veya (g) bendi geçerli olmadıkça, Madde 9 (1) 'de atıfta bulunulan özel kişisel veri kategorilerine dayanmamaktadır, ve haklarınızı, özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için uygun tedbirler mevcuttur.

Bu bölümün (a) ve (c) bentlerinde atıfta bulunulan durumlarda; denetçi, görüşünüzü ifade etmek ve karara itiraz etmek için haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve meşru menfaatlerinizi korumak için, en azından denetçi tarafında insan müdahalesi sağlamak gibi, uygun önlemleri uygulayacaktır.

7.10 Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı

Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin bu Yönetmeliği ihlal ettiğini düşünüyorsanız, idari veya adli çözüm haklarınız saklı kalmak üzere, bir denetim makamına, özellikle mutad mesken, iş yeri veya iddia edilen ihlalin işlendiği Üye Devlette şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Şikayette bulunulan denetim makamı, şikayetçiyi AB-GDPR 78. Madde uyarınca yargı yolu olasılığı da dahil olmak üzere şikayetin ilerlemesi ve sonucu hakkında bilgilendirecektir.

7.11. İşlemenin yasallığı

Veri sahibinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin onayını alırsak, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) 6 (1) Maddesinin (a) bendi işleme için yasal dayanak olarak hizmet eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için veya bir sözleşmeye girmeden önce veri sahibinin talebi üzerine adımlar atmak için gerekliyse, Madde 6 (1) AB- GDPR, işleme için yasal dayanak görevi görür.

Şirketimizin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için kişisel verilerin işlenmesi gerekiyorsa, AB-GDPR Madde 6 (1) 'in (c) bendi yasal dayanağı sağlar.

Veri konusunun veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için işlemenin gerekli olması halinde, AB-GDPR Madde 6 (1) 'in (d) bendi yasal temeli sağlar.

İşlem, Rohde & Schwarz'ın veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatleri için gerekliyse, bu menfaatlerin veri konusunun menfaatleri veya temel hak ve özgürlükleri tarafından geçersiz kılınması haricinde, 6. maddenin (1) fıkrasının (f) bendi ) AB-GDPR, işlemenin yasal dayanağıdır. Şirketimizin meşru menfaati, ticari faaliyetlerimizin performansında yatmaktadır.

8. Üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar

Rohde & Schwarz web siteleri diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantıları izlerseniz, Rohde & Schwarz web sitelerinden ve ayrıca bu tür diğer web sitelerini kapsamayan bu bildirimin geçerlilik kapsamından çıkarsınız. Rohde & Schwarz, ne gizlilik politikası ne de bu diğer web sitelerinin içeriği için herhangi bir sorumluluk kabul edemez.

9. İletişim formu ve e-posta trafiği

Rohde & Schwarz web sitelerinde elektronik iletişim için bir iletişim formu mevcuttur. Forma girdiğiniz veriler Rohde & Schwarz'a aktarılacak ve kaydedilecektir.

Aktarılan veriler:

Unvan, ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, şirket adı, ülke, adres ve isteğe girdiğiniz tüm veriler.
Bunun yerine e-posta yoluyla da bizimle iletişime geçmek mümkündür. Bu durumda e-posta ile gönderdiğiniz kişisel veriler saklanacaktır.

10. Kişisel verilerin saklama süresi

Kişisel verileriniz yalnızca Rohde & Schwarz (ve uygunsa, hizmet sağlayıcıları tarafından) tarafından izin verildiği sürece, özellikle de verilerin kararlaştırılan amaç veya yasal yükümlülüklere uygunluk için gerekli olduğu sürece saklanacaktır. İşlemenin amacı artık mevcut olmadığında, veriler silinir.

11. Gizlilik bildirimindeki değişiklikler

Rohde & Schwarz, bu beyanı herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle, gizlilik bildirimini düzenli aralıklarla kontrol etmenizi rica ederiz. Önemli değişiklikler yapılırsa, bu etkiyle ilgili bir bildirim ana sayfamızda yayınlanacaktır.

Bu gizlilik bildiriminde yapılan önemli değişiklikler hakkında kayıtlı kullanıcıları ve müşterileri e-posta ile bilgilendiririz.